littlelolipop

19 tekstów – auto­rem jest lit­tle­loli­pop.

Miłość z obiet­ni­cy jest wte­dy gdy sta­je się dot­rzy­maną rzeczy­wis­tością gdy obej­mu­je ją miłość, która rzeczy­wiście da­je wieczność. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 16 lipca 2010, 15:15

Ludzkie życie jest czymś więcej niż gra, która chce się wciąż toczyć. Jest niczym piórko na wiet­rze.Za­leżne od popędów, od potęg, od nasze­go in­dy­widual­ne­go ro­dowo­du, od ukąszeń ko­mara, który może nam pok­rzyżować szy­ki. Życie jest rozkładem jaz­dy, który swym niez­ba­danym wy­rokiem Bóg za­pisał w ta­jem­nej księdze życia. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 lipca 2010, 13:20

Mężczyźni nie płaczą za swoimi ko­bieta­mi tak jak na bois­ku po przeg­ra­nym meczu. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 2 lipca 2010, 19:48

Zaufa­nie jest fun­da­men­tem dob­re­go związku. Ko­bieta win­na ufać swe­mu mężczyźnie bezgranicznie. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 28 czerwca 2010, 10:49

Codzien­nie przy­pomi­na mi o tym co ważne. 

myśl
zebrała 44 fiszki • 26 czerwca 2010, 10:01

Byłam niewi­domym ślep­cem błąkającym się wśród sza­rej is­to­ty dnia. Two­je ser­ce na­dało za­rys mej drodze po której dziś stąpam. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 25 czerwca 2010, 12:14

Stała się niewol­nicą włas­ne­go serca. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 24 czerwca 2010, 12:40

Po­dob­no Fa­cet, który ma wiele ko­biet jest męski. A jak męskim trze­ba być aby docho­wać wier­ności tyl­ko jednej?!. 

myśl
zebrała 107 fiszek • 14 maja 2010, 10:12

Dlacze­go do fa­ceta nie może być dołączo­ny tłumacz. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 13 maja 2010, 14:19

Jes­teś zaw­sze tam kiedy wszys­tko roz­pa­da się .Lu­bisz mnie naj­le­piej, kiedy jes­tem bałaga­nem. Kiedy jes­tem moim włas­nym naj­gor­szym wrogiem. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 9 maja 2010, 12:55

littlelolipop

Gdy cię mają wieszać, poproś o szklankę wody. Nigdy nie wiadomo, co się wydarzy, zanim przyniosą

Zeszyty
  • Moje życie. – Ja­ka jes­tem? Wędru­je tu tam z słuchaw­ka­mi na uszach, w moich ukocha­nych tram­pach. Cza­sami po­ważna a cza­sami nie ob­liczal­na wa­riat­ka. Zdro­wo rąbnięta jak to mówi Rok­sa­na.Zger­ma­nizo­wana do szpi­ku kości, kochająca wszys­tko co związa­ne z języ­kami ob­cy­mi. Lu­biąca Ludzi z pas­ja­mi. Ele­gan­cka lu­biąca szpil­ki? za­leży od dnia. Paz­nokcie w sta­nie kry­tycznym a wszys­tko przez Gi­tarę, przy której co wieczór za­sypiam. Ry­tuał Ka­kao gi­tar­ka i wy­cie, co zaz­wyczaj kończy się za­sypianiem . Może kiedyś zmienię ją na fa­ceta. Po­siadająca am­bicje choć cza­sami miewa dni pełne słod­kiego le­nis­twa. Jeżdżąca na des­ce cho­ciaż to mało ko­biece.Kochająca teatr mój kocha­ny GTM. Lu­bie przedzierać sie nocą przez las, uczę sie wte­dy go słuchać i ro­zumieć no i kocham to... za­dumy na ka­mieniu i ry­sowa­nie pa­tykiem po ziemi... Mająca jeszcze pełno po­mysłów i marzeń na życie, które za wszelką cenę zdołam wcielić w rzeczy­wis­tość.Zaw­sze Próbuję być zaw­sze sobą.Osobą z nieokiełzna­nym cha­rak­te­rem. Może spot­kam w życiu osobę, która zdoła go okiełznać. Bo w życiu liczy się zna­leźć mężczyznę a nie tchórza.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

littlelolipop

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność